27 December 2018

Klíčová slova pro náš projekt a jak jim rozumíme

Součástí našeho setkání byl i výběr těch slov, které se pojí s aktivitou mladých ve městě. Prvně jsme si slova vybrali a pak společně hledali jednoduchou definici, která vystihně smysl. Zde je náš výsledek:

 

Projekt – Je plnění dílčích úkolů, kterými dosahuji vizi.

Výzva –  Je vystoupení ze své komfortní zóny pro dosažení určitého cíle. Něco, co není jednoduché dosáhnout.

Zapojení se – Je příspění svým volným časem na nějakou akci.

Názor – Je vlastní mínění mladého člověka k místnímu dění

Změna – Je proces jak něco ve městě udělat jinak. Posunutí věci.

Debata – Je sdílení názorů zapojených skupin/jednotlivců a argumentace k danému tématu. Diskuse.

Rozvoj – posunutí sebe sama dál a otevřenost k nabírání zkušeností a dovedností.

Motivace – chuť něco dělat v mém okolí /měnit k lepšímu

Participace – setkávání mladých lidí, výměna zkušeností/ názorů, aktivní účast na životě komunity

Demokracie – svoboda volba lidu, možnost být slyšet, cokoli svobodně navrhnout, dáme prostor vyjádřit se každému.

Volby – možnost výběru mezi svobodně navrženými kanditáty.

Scroll to top