9 April 2019

SIMmyCITY – the Vsitom!

[CZ níže]

[PL] Dziś prezentujemy kolejny rezultat naszego marcowego seminarium: grę symulacyjną SIMmyCITY pod tytułem: The Vsitom!

Gra polega na symulacji podejmowania decyzji w mieście. Nasz wymyślony Vsitom jest modelowym miastem z różnymi grupami interesów, potężnymi problemami, ale także wielkimi szansami na rozwój. Zupełnie jak nasze miasta: Bytom i Vsetin.

Zapraszamy do udziału w grze, poprzez wcielenie się w grupy interesów i podmioty zarządzające. Spróbujcie rozwiązać problemy miejskie, godząc sprzeczne ze sobą grupy mieszkańców. Demokracja lokalna wymaga dużej ilości kompromisów i postawienia za cel dobra wspólnego nad partykularnymi interesami!

Grę najlepiej rozegrać w szkole, przy większej udziale uczestników, ale da się także w ramach jednej klasy (po prostu zmniejszcie ilość grup interesów!). Gra jest także świetnym ćwiczeniem językowym – założenia są przygotowane w języku angielskim (może pomysł na lekcje angielskiego?).

[CZ] Dnes představujeme další výsledek našeho březnového semináře: simulační hra SIMMYCITY s názvem The Vsitom!
 
Hra je o simulaci rozhodování ve městě. Náš vynalezený Vsitom je modelové město s různými zájmovými skupinami, silnými problémy, ale i velkými příležitostmi pro rozvoj. Stejně jako naše města: Bytom a Vsetín.
 
Zveme vás k účasti ve hře, ztělesněním skupin zájmů a řídících subjektů. Pokuste se řešit městské problémy a smířit protichůdné skupiny obyvatel. Místní demokracie vyžaduje velké množství kompromisů a cíl společného dobra nad konkrétními zájmy!
 
Hra se nejlépe hraje ve škole, s větší účastí účastníků, ale je to také možné v rámci jedné třídy (jednoduše snížit počet zájmových skupin!). Hra je také skvělým jazykovým cvičením – předpoklady jsou připraveny v angličtině (možná nápad na výuku angličtiny?).

[EN] Today we present the next result of our youth seminar: simulation game SIMmyCITY titled: The Vsitom!
 
The game is about simulating decision making in the city. Our invented Vsitom is a model city with various interest groups, powerful problems, but also great opportunities for development. Just like our cities: Bytom and Vsetin.
 
We invite you to participate in the game, by embodying the groups of interests and managing entities. Try to solve urban problems, reconciling opposing groups of residents. Local democracy requires a large number of compromises and a goal of common good over particular interests!
 
The game is best played at school, with a greater number of participants, but it is also possible within one class (simply reduce the number of interest groups!). The game is also a great language exercise – the assumptions are prepared in English (maybe an idea for English lessons?).

Scroll to top