Bytom

30 October 2019

Wybory do nowej MRM w Bytomiu

Wybory do nowej młodzieżowej rady w Bytomiu już tuż tuż! Zgłaszajcie się w swoich szkołach lub w UM Bytom (jeżeli nie uczycie się w szkołach w Bytomiu).

📆 Wybory odbędą się 30 i 31 października.📆

💪Najpóźniej w tych dniach mogą tęż zgłosić się uczniowie spoza Bytomia.

💪Kadencja Młodzieżowej Rady Miejskiej będzie trwała dwa lata. W jej skład wejdą radni, zgodnie z podziałem mandatów. Dwa mandaty otrzyma każda bytomska szkoła średnia, która zadeklarowała przeprowadzenie wyboru radnych i do której uczęszcza więcej niż 100 uczniów. Z kolei jeden mandat otrzymają szkoły, do których uczęszcza mniej niż 100 uczniów. 6 mandatów przewidziano dla uczniów, którzy są mieszkańcami Bytomia, lecz uczą się poza miastem. Więcej szczegółów w linku.

https://www.bytom.pl/kto-zostanie-mlodziezowym-radnym

23 September 2019

Oficjalnie mamy MRM w Bytomiu

Udało Nam się i całej bytomskiej młodzieży. Młodzieżowa Rada Miejska Miasto Bytom została powołana na sesji rady miasta w dniu 23 września 2019 r.


Dziękujemy radnym miejskim i prezydentowi Mariuszowi Wołoszowi za zaufanie i wiarę w sens tej inicjatywy.

Dziękujemy również wszystkim, którzy od roku nas wspierali i pomagali: przedstawicielom władz miasta: prezydentowi Adamowi Frasowi, prezydentowi Michałowi Biedzie; przedstawicielom Urzędu Miasta: kierownik Biura Organizacji Pozarządowych Beacie Michel, kierownik Biura Promocji Bytomia Aleksandrze Prajs i innym pracownikom urzędu.

Dziękujemy organizacjom pozarządowym, które nieformalnie nas wspierały, przedstawicielom innych młodzieżowych rad z regionu za mentoring i dobre rady, naszym kolegom i koleżankom z Vsetina za wspólne działania oraz wszystkim innym osobom, które nam pomogły.

Jednocześnie jest to dopiero początek nowego projektu pod nazwą Młodzieżowa Rada Miejska, który będzie tworzony i rozwijany przez młodzież z Bytomia. Liczymy na współpracę wszystkich powyżej wymienionych oraz wszystkich, którzy chcą by Bytom miała bardziej młodzieżowe oblicze.

Oglądajcie naszych przedstawicieli i dyskusję poprzedzającą podjęcie uchwały (oglądajcie od: 3:3:47)

https://www.bytom.pl/w-bytomiu-powstanie-mlodziezowa-rada-miejska


Projekt Youth cards został sfinansowany poprzez Akcję 3 Programu Erasmus +: Wsparcie reform strategicznych. Rozwój polityki młodzieżowej. Koordynatorem projektu po stronie polskiej była Fundacja FEIS

8 August 2019

Uchwała MRM w Bytomiu coraz bliżej!

Wczoraj nasi przedstawiciele spotkali się z decydentami Miasto Bytom w sprawie przygotowania uchwały powołującej (reaktywującej) młodzieżową radę w Bytomiu.
🚧📜

Wszystko wskazuje, że uchwała wejdzie w życie najpóźniej we wrześniu, a w październiku odbędą się wybory do MRM.

📥📆
W spotkaniu wzięli udział m.in.: wiceprezydent Adam Fras i wiceprezydent Michał Bieda, a same rozmowy były bardzo partnerskie i konstruktywne.🤝

Cieszymy się, że głos młodzieży jest coraz lepiej słyszalny w mieście.

💪📣

9 April 2019

SIMmyCITY – the Vsitom!

[CZ níže]

[PL] Dziś prezentujemy kolejny rezultat naszego marcowego seminarium: grę symulacyjną SIMmyCITY pod tytułem: The Vsitom!

Gra polega na symulacji podejmowania decyzji w mieście. Nasz wymyślony Vsitom jest modelowym miastem z różnymi grupami interesów, potężnymi problemami, ale także wielkimi szansami na rozwój. Zupełnie jak nasze miasta: Bytom i Vsetin.

Zapraszamy do udziału w grze, poprzez wcielenie się w grupy interesów i podmioty zarządzające. Spróbujcie rozwiązać problemy miejskie, godząc sprzeczne ze sobą grupy mieszkańców. Demokracja lokalna wymaga dużej ilości kompromisów i postawienia za cel dobra wspólnego nad partykularnymi interesami!

Grę najlepiej rozegrać w szkole, przy większej udziale uczestników, ale da się także w ramach jednej klasy (po prostu zmniejszcie ilość grup interesów!). Gra jest także świetnym ćwiczeniem językowym – założenia są przygotowane w języku angielskim (może pomysł na lekcje angielskiego?).

[CZ] Dnes představujeme další výsledek našeho březnového semináře: simulační hra SIMMYCITY s názvem The Vsitom!
 
Hra je o simulaci rozhodování ve městě. Náš vynalezený Vsitom je modelové město s různými zájmovými skupinami, silnými problémy, ale i velkými příležitostmi pro rozvoj. Stejně jako naše města: Bytom a Vsetín.
 
Zveme vás k účasti ve hře, ztělesněním skupin zájmů a řídících subjektů. Pokuste se řešit městské problémy a smířit protichůdné skupiny obyvatel. Místní demokracie vyžaduje velké množství kompromisů a cíl společného dobra nad konkrétními zájmy!
 
Hra se nejlépe hraje ve škole, s větší účastí účastníků, ale je to také možné v rámci jedné třídy (jednoduše snížit počet zájmových skupin!). Hra je také skvělým jazykovým cvičením – předpoklady jsou připraveny v angličtině (možná nápad na výuku angličtiny?).

[EN] Today we present the next result of our youth seminar: simulation game SIMmyCITY titled: The Vsitom!
 
The game is about simulating decision making in the city. Our invented Vsitom is a model city with various interest groups, powerful problems, but also great opportunities for development. Just like our cities: Bytom and Vsetin.
 
We invite you to participate in the game, by embodying the groups of interests and managing entities. Try to solve urban problems, reconciling opposing groups of residents. Local democracy requires a large number of compromises and a goal of common good over particular interests!
 
The game is best played at school, with a greater number of participants, but it is also possible within one class (simply reduce the number of interest groups!). The game is also a great language exercise – the assumptions are prepared in English (maybe an idea for English lessons?).

4 April 2019

How to build a youth council?

[PL i CZ poniżej/ níže]

[EN] Do you know what steps must be taken to create a youth council in the city? One of the answers is “it depends on the city” … However, we have found some universal tips that can be useful to anyone who has plans to create an youth council or want to improve the existing one. Have you any tips for that also, please leave them in the comments!
The infographic is in English because we carry out our project in international Polish – Czech cooperation.

[PL] Czy wiecie jakie kroki trzeba wykonać, by stworzyć młodzieżową radę w mieście? Jedną z odpowiedzi jest „to zależy od miasta”… My znaleźliśmy jednak kilka uniwersalnych wskazówek, które mogą przydać się wszystkim, którzy mają plany utworzenia MRM albo chcą usprawnić działanie już istniejącej rady. Jak macie jeszcze jakieś porady piszczcie w komentarzach! Infografika jest w języku angielskim, ponieważ nasz projekt realizujemy w międzynarodowej współpracy polsko –czeskiej.

[CZ] Víte, jaké kroky je třeba učinit pro vytvoření rady mládeže ve městě? Jednou z odpovědí je “záleží na městě” … Našli jsme však některé univerzální tipy, které mohou být užitečné pro každého, kdo má v plánu vytvořit RM nebo chtít zlepšit fungování stávající rady. Jak máte nějaké tipy nahlédnout do komentářů!
Infographic je v angličtině, protože realizujeme náš projekt v mezinárodní polsko-ceské spolupráci.

26 March 2019

Youth Seminar – polska relacja

Warsztaty były bardzo owocne, nauczyły mnie efektywnej pracy w grupie oraz ważnej sztuki negocjacji. Przyjazna atmosfera panowała podczas całego wyjazdu, który dodał całemu zespołowi energii i zainspirował nas do dalszej pracy nad wspólnymi celami.

– Sonia

W Zakopanem kreatywnie spędzaliśmy czas pogłębiając swoje doświadczenia związane z członkostwem w MRM. Mieliśmy też sporo czasu wolnego, żeby oprócz burzy mózgów spędzić trochę czasu na wspólną integrację i wprawę w działaniu jako grupa.

– Rafał

Nauczyłem sie że współpraca z innymi ludźmi w dużym stopniu pomaga osiągnąć wytyczone cele. Ciekawym przeżyciem było poznanie kultury oraz języka rówieśników z innego kraju.

– Daniel

Wyjazd do Zakopanego był dla mnie inspirujący pod każdym względem. Zaczynając od świetnie poprowadzonych zajęć z Agnieszką, do integracji z całą polską grupą, co było dla mnie najważniejsze na tym wyjeździe. Dodatkowo poznałem wartość dobrego lidera w zespole i jak ważna jest dyskusja nad danym tematem. Cały wyjazd sprawił że mam jeszcze większą chęć do działania i zmieniania mojego miasta

– Jasiek

Podszkoliłam mój angielski. Poznałam masę ciekawych osób oraz nabyłam dużo doświadczenia.

– Olga

Podczas naszego projektu nauczyłam się wielu nowych rzeczy, nabyłam doświadczenia. Uważam ze zorganizowanie wyborów do rady miasta były najciekawszym pomysłem! Poznałam wielu nowych ludzi, gdybym miała taka możliwość to pojechalabym jeszcze raz!

-Ania

Projekt w Murzasichle rozwinął u mnie przede wszystkim umiejętności takie jak: praca w grupie, nauczył nas również jak działać pod presją czasu, a wszystko to było prowadzone w języku angielskim co pozwoliło mi nabrać pewności w rozmawianiu z obcymi, w innym języku. W ciągu trwania nauczyłem się również co to odpowiedzialność i bycie liderem w grupie.

-Janek

13 February 2019

Dobre praktyki młodzieżowych rad miejskich

12 stycznia 2019 r. w Biurze Promocji Miasta Bytomia grupa młodzieży z Bytomia spotkała się z członkami Młodzieżowej Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie.

Było to kolejne spotkanie w ramach projektu YOUTH CARDS, którego celem jest utworzenie młodzieżowej rady w Bytomiu.

W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele władz Bytomia: Pan Michał Bieda – Zastępca Prezydenta i Pan Adam Fras – Zastępca Prezydenta.

Zapraszamy do relacji samej młodzieży:

Spotkanie składało się z dwóch części: konferencyjnej i warsztatowej. W pierwszej części zaprezentowaliśmy nasz projekt, przedstawiliśmy wyniki konsultacji młodzieżowych w Bytomiu, a nasi goście z zaproszonych rad miejskich zaprezentowali swoją działalność. Dzięki obecności przedstawicieli władz miejskich mogliśmy podyskutować na temat szans i zagrożeń oraz możliwości realizacji naszych założeń. Zainteresowanie władz jest dla nas bardzo pozytywnym sygnałem i daje nam jeszcze więcej energii do dalszych działań.

W części warsztatowej pracowaliśmy przy stolikach eksperckich metodą world cafe nad następującymi zagadnieniami:

  • zagrożenia dla MRM – analiza ryzyka i sposoby minimalizacji,
  • relacje z decydentami – o czym należy pamiętać podczas współpracy?
  • promocja MRM – jak najlepiej docierać do młodzieży?
  • kompetencje MRM – co może MRM, a co powinna móc?
  • praca zespołowa w MRM – jak się nie pokłócić?

Ilość pomysłów, ale też różnych zdań była na tyle duża, że przekroczyliśmy przewidziany czas na dyskusje i ledwo zdążyliśmy na wspólny obiad.

Dzięki spotkaniu mogliśmy spojrzeć na MRM w szerszym kontekście jako formy działania młodych ludzi w mieście. Jesteśmy też bardziej świadomi zagrożeń, które mogą się pojawić w trakcie tworzenia rady. Z tym większą motywacją podejmujemy teraz pracę nad przyszłym statutem, organizacją i współpracą z władzami miasta.”

Spotkanie w ramach projektu: YOUTHCARDS, finansowanego poprzez Akcję 3 Programu Erasmus+: Wsparcie reform strategicznych. Rozwój polityki młodzieżowej.

fot. Janek Sapiński

11 January 2019

Zbadaliśmy poziom aktywności młodzieży w Bytomiu!

Od października do listopada 2018 roku wolontariusze projektu „Youth Cards” ankietowali swoich rówieśników w celu zbadania poziomu aktywności młodzieży w mieście. Ponadto w ankietach pytaliśmy o:

  • przeszkody wpływające na brak aktywności,
  • wpływ młodzieży na lokalne decyzje,
  • pomysły na aktywność młodzieży,
  • chęć udziału w wyborach do młodzieżowej rady.

Badanie było częścią projektu “Youth Cards: Turn the table!”, realizowanego w ramach Programu Erasmus + KA3, który jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej. Celem przeprowadzenia ankiety było zbadanie poziomu zaangażowania młodych ludzi w sprawy lokalne. W badaniu wzięli udział młodzi ludzie z Bytomia (224 respondentów)

6 January 2019

Filmowa relacja z czterodniowego spotkania przedstawicieli młodzieży z miast partnerskich

Na naszym kanale YouTube #youthcards jest już dostępna filmowa relacja z czterodniowego spotkania przedstawicieli młodzieży z miast partnerskich Bytom i Vsetin. KICK OFF MEETING odbył się w dniach 18 – 21 listopada 2018 r.

Zobaczcie jak oficjalnie rozpoczęliśmy działania międzynarodowe w projekcie!

#mlodziezowaradaBTM #mlodyBYTOM #youthcouncil #feis #erasmusplus #bytom

realizacja filmu Rafał Jańczak

27 December 2018

Mladí z partnerských měst Bytom a Vsetín navazují partnerství.

Tento týden proběhlo čtyřdenní setkání zástupců mládeže. Cílem setkání bylo zahájení projektu, který zapojuje mladé lidi do aktivit města. Nabádá je aktivně se účastnit dění ve svém městě a ještě v lepším případě k samotné realizaci akcí. Tento projekt pomůže mladé lidi připravit k zakložení mládežnické rady v obou městech. Díky podpoře projektu z programu Evropské unie Erasmus+ umožní zakládajícím členům poznávat mládežnické rady v partnerských městech.

Naše první setkání proběhlo v neděli, když jsme přijely do Českého Těšína. Do Českého Těšína pro nás přijel český kordinátor Petr, který zastřešuje tento projekt za Českou republiku. Po cestě jsme se zastavili v Katovicích pro Alinu, která zastřešuje tento projekt za Polsko. Alina nás vzala na večeři do Bytomské místní burgrárny Zelter, kde proběhl velmi spontánní kurz polského jazyka a neformální setkání s ukrajinskými turisty.

V pondělí ráno jsme šli na snídani do příjemné kavárny v místním obchodním centru Agora. Petr nás seznámil s dalšími projekty, do kterých se může zapojit mládež z celé republiky. Po snídani jsme se přesunuli na městský úřad, kde jsme probírali, jak by jsme mohli realizovat mládežnickou radu ve Vsetíně. Dále nám Piotr, polský zástupce projektu Youth cards, prezentoval aktivity spojené s tímto projektem.

V pondělí dopoledne jsme měli možnost seznámit se s obsahem projektu, který zahrnuje vytvoření slovníku Demoglossary, příprava propagace na socialních sítích a informování mládeže o nadcházejících akcích a setkáních. Mimo jiné jsme se seznámily s členy mládežnické rady Bytom, naplánovali jejich navstěvu města Vsetín a projednali úkoly s tím spojené. Při této příležitosti také vznikla videoreportáž o projektu Youth Cards.

Později téhož dne nás členové rady provedli po památkách a zajímavých místech Bytomu, jako jsou Opera Śląska nebo nákupní centrum Agora.

V pondělí odpoledne jsme začali vytvářet českou verzi dotazníku, na základě otázek od polských přátel, která pojednává o zapojení mládeže do aktivit ve městě. Tento dotazník bude šířit mezi mladými lidmi v našich městech, ať už myslíme žáky ve Vsetíně nebo z našeho partnerského města Bytom. Dále jsme hledali klíčová slova, která souvisejí s mládežnickou radou a zapojením mladých do aktivit města. Šlo o slova jako projekt, názor, zapojování se, participace.

V úterý ráno jsme vytvářeli profil člena rady mládeže Vsetín a následně jsme jej také vyplnili. Tento profil obsahuje i popis naších vlastností a zájmů, také jsme prozradili něco o sobě. Dále jsme pokračovali v popisu vybraných slova ze včerejšího večera a nahráli jsme je na portál DEMOglossary, kde se na ně můžete podívat a sami posoudit rozdíly mezi polskými a českými výrazy.

V úterý dopoledne jsme u kávy po snídani probírali setkání Národního parlamentu (NPDM), které probíhalo 16. – 19. 11. 2018 v Praze. Tohoto setkání se zúčastnila Kristýna, která nám popsala aktivity tohoto víkendu a společně jsme také prošli Usnesení národního parlamentu roku 2018. Shodli jsme se s názory národního parlamentu téměř ve všech bodech. Hovořili jsme například o legalizaci Babyboxu, netoleranci škol mládežnických parlamentů či doporučení o informovanosti aktuálního dění v městě.

Poté jsme se přemístili do školy „—–“ což je partnerská škola naší vsetínské školy Trávníky, kde jsme nejprve přednesli česko-anglicko-polskou prezentaci o městě Vsetín, pak jsme měli prohlídku tamější školy, kde jsme našli mnoho podobného, ale také mnoho nového a inspirativního.

Ke konci naší návštěvy jsme byli přítomni u debaty mladých lidí ohledně aktivity ve městě Bytom. Tato diskuze, nebyla pouze o možnostech kulturního vyžití mladých, které již existují, ale také které jim chybí a jaké jsou možnosti to změnit.

Před obědem jsme ještě stihli navštívit „Zespól Szkol Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnoksztalcancych w Bytomiu“ kde jsme dostali příležitost si celou tuto školu projít. Bylo pro nás velmi zajímavé vidět, jaký soubor zaměření, mohou mít v Polsku v jedné škole. Nejprve jsme si prošli posilovny s tělocvičnami, kde právě probíhala hodina obrany policejního zaměření, poté počítačovou učebnu a knihovnu, kde jsme viděli práci ekonomického oboru. Nakonec jsme se podívali do výtvarné učebny, kde jsme viděli modely a práce oboru technik průmyslu módy a fotograf.

Jelikož byla snídaně vydatná, rozhodli jsme se před obědem ještě navštívit úřad města, kde jsme vypracovávali nejen zprávu z tohoto setkání ale také vedli meziměstskou diskuzi, co jsme již stihli udělat a jaké jsou naše další plány.

Kristýna, Věra, Lucka a Magda

Scroll to top